REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW VCAR

I. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa ogólne warunki umów najmu samochodów (Umowy najmu), zawieranych przez PHU MARKAS Mariusz Kamiński ul. Aleja św. Jana Pawła II 22/1, 78-100 Kołobrzeg, , NIP 6711640346 REGON 320163935 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wypożyczalni samochodów VCAR (Wynajmujący). Regulamin stanowi załącznik do każdorazowo zawieranych Umów najmu i jest dokumentem określającym prawa i obowiązki stron Umowy najmu.
2. Osobą uprawnioną do wynajęcia samochodu (Przedmiotu najmu) od Wynajmującego (Najemca) i do kierowania nim, bezwzględnie może być osoba, która jednocześnie:
– ukończyła 21 lat;
– posiada ważny dowód osobisty lub w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem danego kraju, w przypadku pozostałych obcokrajowców, ważny paszport;
– posiada ważne i uznawane na terytorium RP prawo jazdy.
3. Wymogi wskazane w punkcie 2 obowiązują przez cały okres trwania Umowy najmu. Utrata tych uprawnień lub upływ okresu ważności dokumentów stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Samochód może być prowadzony wyłącznie przez osoby spełniające wymogi określone w punkcie 2 w zw. z punktem 3, wskazane w Umowie najmu lub później za zgodą Wynajmującego wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej, przez osobę upoważnioną pisemnie przez Najemcę.
5. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w protokole przekazania pojazdu, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej, z zastrzeżeniem formy pisemnej lub adnotacji na protokole zdawczo-odbiorczym.
6. Przy zawarciu Umowy najmu, Najemca dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości czynszu najmu oraz ewentualnych kosztów dodatkowych usług za zadeklarowany w Umowie najmu okres trwania najmu, o czym szerzej w dziale IV Regulaminu.
7. Wynajmujący może odmówić zawarcia Umowy najmu tylko z uzasadnionych przyczyn

II. Przedmiot najmu
1. Przedmiotem najmu jest samochód każdorazowo wskazany w Umowie najmu (marka, model, numer nadwozia, rok produkcji, numer rejestracyjny).
2. Wynajmujący posiada tytuł prawny do Przedmiotu najmu umożliwiający mu rozporządzanie nim w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem oraz Umową najmu.
3. Przedmiot najmu jest wolny od wszelkich wad prawnych i fizycznych (jest w pełni sprawny, nieuszkodzony, wolny od usterek wpływających na użyteczność pojazdu) jak również wyposażony w apteczkę, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę ostrzegawczą, koło zapasowe, zestaw kluczy, lewarek, hak holowniczy (jeśli występuje ), instrukcję obsługi.
4. Najemca obowiązany jest zapoznać się ze stanem technicznym, wyglądem i właściwościami wynajmowanego samochodu. W przypadku zastrzeżeń, powinny one zostać przez strony spisane w protokole przekazania pojazdu.
5. Przedmiot najmu posiada kompleksowe ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NW oraz Assistance ważne na terytorium RP oraz krajów Unii Europejskiej.
6. Przedmiot najmu posiada urządzenie lokalizacyjne GPS, pozwalające Wynajmującemu na bieżące śledzenie przemieszczania się wynajętego samochodu. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zdalnego odcięcia zapłonu pojazdu w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy uzasadniającego jej rozwiązanie, a Najemca wyraża na to zgodę..
7. Przy zawarciu Umowy najmu, wynajmujący wyda Najemcy Przedmiot najmu wraz z kluczykiem z pilotem (jeśli występuje) oraz kompletem dokumentów (dowód rejestracyjny, aktualna polisa ubezpieczeniowa, umowa najmu samochodu oraz inne wynikające z poczynionych między stronami ustaleń i przepisów prawa).

III. Zasady używania przedmiotu najmu
1. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne samochodu, jego elementów lub dodatkowego wyposażenia, powstałe w wyniku postępowania Najemcy wbrew zapisom instrukcji obsługi, Regulaminu, Umowy Najmu oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa, a także zasadom ergonomii i bezpieczeństwa podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.
2. W czasie używania samochodu Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
– posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez organy kontrolujące ruch drogowy, w szczególności ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, umowa najmu samochodu;
– zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą, w szczególności każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych będących na wyposażeniu samochodu;
– zabezpieczanie z należytą starannością poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, zdejmowanie panelu z radia (jeżeli takowe się znajduje na wyposażeniu) i nie pozostawianie go w samochodzie;
– wykonywania na własny koszt obsługi codziennej samochodu, w szczególności sprawdzanie poziomu i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych i w razie potrzeby wymiany żarówek;
– stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika określoną między innymi w dowodzie rejestracyjnym samochodu;
– utrzymywania na własny koszt należytej czystości samochodu (wewnątrz i na zewnątrz);
3. Najemca odpowiada solidarnie za szkody wyrządzone przez osoby którym umożliwił korzystanie z pojazdu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
4. Wyjazd wynajętym samochodem poza granice Polski do innych krajów Unii Europejskiej dopuszczalny jest tylko i wyłącznie pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a nadto wymaga skontaktowania się z Wynajmującym bezpośrednio przed wyjazdem. Najemca w przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu jest zobowiązany do opłaty dodatkowej, naliczonej zgodnie z tabelą opłat.
5. Najemca nie może używać przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z Regulaminem, Umową najmu, właściwościami i standardowym przeznaczeniem samochodu oraz zasadom jego normalnej eksploatacji, w szczególności nie jest dozwolone:
– prowadzenie najętego samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych odurzających lub w inny sposób powodujących zaburzenia świadomości i orientacji lub udostępniania najętego samochodu osobom będącym w takim stanie;
– uruchamianie, holowanie, popychanie innych pojazdów najętym samochodem;
– przekroczenie dopuszczalnej liczby przewożonych osób określonej w dowodzie rejestracyjnym;
– przekroczenie dopuszczalnej ładowności określonej w dowodzie rejestracyjnym;
– palenie tytoniu w samochodzie, jak również spożywanie napojów i posiłków;
– dokonywania w najętym samochodzie przeróbek, napraw czy innych zmian bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
– przewożenie wewnątrz samochodu zwierząt;
– przewożenia najętym samochodem osób poszukiwanych przez organy ścigania lub przedmiotów pochodzących z kradzieży lub których posiadanie jest zabronione;
– wwożenia lub wywożenia najętym samochodem poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi, w szczególności papierosów, narkotyków i innych środków odurzających, broni, chronionych zwierząt i przedmiotów z nich wykonanych;
– brania udziału najętym samochodem w zawodach lub wyścigach oraz treningach lub jazdach próbnych;
– poruszania się najętym samochodem po drogach i terenach nie utwardzonych;
– przeznaczenie najętego samochodu pod pojazd do nauki jazdy;
– użytkowanie najętego samochodu przez osoby nieuprawnione;
6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień punktu 4, Najemca każdorazowo będzie zobowiązany do zapłacenia opłaty naliczonej zgodnie z Tabelą Opłat.
7. Najemca przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu, która znajduję się wewnątrz pojazdu oraz do eksploatacji pojazdu zgodnie z w/w instrukcją.
8. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione mają w każdym czasie prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
9. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe
wyposażenie pojazdu (w szczególności fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Najemca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.
10. Najemca nie ma prawa rozporządzać najętym samochodem oraz elementami wyposażenia dodatkowego ani ustanawiać na nich jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich bez zgody na piśmie Wynajmującego pod rygorem rozwiązania umowy i naliczenia opłaty zgodnie z Tabelą Opłat, w szczególności nie ma prawa do dalszego podnajmu lub dzierżawy Przedmiotu najmu.

IV. Czynsz i opłaty
1. Czynsz za najem naliczany jest cyklicznie, za każdą rozpoczętą dobę (24 godziny) według stawki dziennej za dany samochód, określonej indywidualnie w Umowie najmu, z zastrzeżeniem pkt 3 zdanie drugie.
2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w chwili zawarcia Umowy najmu, przy uwzględnieniu deklarowanego okresu najmu (stawka dzienna x deklarowana ilość dni).
3. Wydłużenie okresu najmu może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego. W takim przypadku dodatkowy czynsz najmu (stawka dzienna x ilość dni) płatny jest albo w momencie wydłużania okresu najmu albo niezwłocznie po zwrocie samochodu, zależnie od ustaleń z Wynajmującym. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
4. Zamiar przedłużenia najmu samochodu musi być zgłoszony przez Najemcę co najmniej na 5 godzin przed upływem terminu zakończenia najmu (osobiście, mailowo, faksowo, lub telefonicznie za pośrednictwem sms lub komunikatorów).
5. Faktura VAT lub inny dokument rozrachunkowy obejmujący czynsz najmu oraz inne należności wynikające z Umowy najmu za cały czas trwania najmu, wystawiana będzie przez Wynajmującego po dokonaniu zwrotu samochodu.
6. Najemca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez swojego podpisu oraz na otrzymywanie faktur VAT lub innych dokumentów rozrachunkowych w formie elektronicznej na wskazany w Umowie najmu adres poczty elektronicznej.
7. Najemcę obowiązuje dzienny limit kilometrów wskazany w Umowie najmu. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, limit ten wynosi 400 km dziennie na jeden pojazd. Dzienny limit kilometrów liczony jest jako średnia z całego okresu najmu. Po przekroczeniu dziennego limitu kilometrów, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty (poza czynszem) w wysokości 0,30 gr netto za każdy przejechany kilometr.

V. Zwrot pojazdu i odpowiedzialność Najemcy
1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu Umowy najmu zwrócić pojazd, w stanie niepogorszonym, czysty i z uzupełnionym poziomem płynów eksploatacyjnych i paliwa, wraz z kluczykami, kompletem dokumentów, przekazanym wyposażeniem dodatkowym, pod adres, w którym nastąpiło wydanie pojazdu (ul. Trzebiatowska 40, 78-100 Kołobrzeg, chyba że inny adres wynika z umowy). Zwrot pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem.
2. Zwrot pojazdu dokonywany jest w godzinach 9-17 lub innych ustalonych z Wynajmującym.
3. Zwrot pojazdu każdorazowo dokumentowany jest protokołem zwrotu pojazdu.
4. Bezpodstawne uchylania się od zwrotu samochodu mimo rozwiązania umowy lub niezwrócenie samochodu w ciągu 2 godzin od momentu zakończenia najmu, w sytuacji braku kontaktu i nie wydłużenia okresu najmu, traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostanie organom ścigania.
5. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku naruszenia ww. zobowiązania, Najemca obciążony zostanie opłatą według Tabeli Opłat.
6. Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy jednorazową opłatą zgodną z Tabelą Opłat, w szczególności w sytuacji:
– udostępnienia samochodu do kierowania osobie nieuprawnionej;
– utraty elementów oraz wyposażenia samochodu lub jego części opisanych w protokole przekazania samochodu;
– zużycia samochodu wewnątrz lub na zewnątrz przekraczającego zakres wynikający z zasad normalnej eksploatacji;
– spowodowania na najętym samochodzie rys lub drobnych uszkodzeń elementów karoserii, szyb, lamp, lusterek, wycieraczek, felg itp.;
– zabrudzenia samochodu i tapicerki w sposób zmuszający Wynajmującego do oddania samochodu do myjni lub w celu prania tapicerki;
– utraty wartości pojazdu na skutek wypadku, w razie gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian;
– zagubienia jednego z wymienionych elementów: dowodu rejestracyjnego, tablic lub tablicy rejestracyjnej, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków samochodu, instrukcji obsługi.
7. Jeżeli wysokość szkody przewyższa zastrzeżoną opłatę, Wynajmujący ma prawo dochodzić od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
8. Naliczone opłaty mogą być kumulowane.
9. W przypadku, gdy dane zdarzenie nie zostało w Tabeli Opłat wskazane, a w wyniku którego Wynajmujący poniósł szkodę, Wynajmujący w ramach naprawienia szkody dokona jej wyliczenia w oparciu o stan faktyczny i w takim zakresie obciąży Najemcę, chyba że Najemca nie ponosi odpowiedzialność za powstanie zdarzenia powodującego szkodę.
10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przewożone w pojeździe osoby trzecie, a także przewożone w nim lub pozostawione przedmioty.

VI. Serwis, przeglądy i naprawy
1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego zgodnie ze wskazaniami licznika kilometrów lub podanych na protokole przekazania samochodu lub przy wskazaniach komputera pokładowego pojazdu, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym.
2. Na potrzeby wykonywania bieżących przeglądów Wynajmujący ustala tolerancję kilometrową +/- 1000 km.
3. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, mimo zgłoszonego żądania przez Wynajmującego, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej zgodnie z Tabelą Opłat.
4. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu bez zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem rozwiązania umowy najmu i zapłaty opłaty naliczonej zgodnie z Tabelą Opłat.
5. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu w okresie najmu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii, w szczególności jeżeli może to prowadzić do uszkodzenia pojazdu lub stanowić zagrożenie w ruchu drogowym.
6. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego, w formie pisemnej odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych (zużytych lub zepsutych) części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
7. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwraca wszystkie celowo poniesione koszty udokumentowane rachunkami.

VII. Uszkodzenie, wypadek, kradzież
1. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków do pojazdu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.
2. W przypadku uczestnictwa Pojazdu w zdarzeniu drogowym, w tym jakiejkolwiek kolizji Najemca zobowiązany jest:
a) powiadomić niezwłocznie Wynajmującego na nr tel 601 905 601 o miejscu i przebiegu zdarzenia
b) wezwać na miejsce zdarzenia Policję i uzyskać od niej wiążące informacje istotne dla zgłoszenia szkody
c) uzyskać stosowne do okoliczności oświadczenie uczestników zdarzenia, w przypadku winy po stronie innego uczestnika uzyskać dane niezbędne do zgłoszenia szkody (m.in.: nazwa zakładu ubezpieczeń, nr polisy)
d) zabezpieczyć pojazd
e) przekazać wszystkie zebrane informacje Wynajmującemu
3. Najemca w szczególności zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji na miejsce zdarzenia.
4. W wypadku niepowiadomienia Wynajmującego, Policji lub ubezpieczyciela o zdarzeniach wymienionych w punkcie poprzedzającym, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej zgodnie z cennikiem.
5. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku jeżeli szkoda nie powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.
6. Najemca, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ponosi każdorazowo, niezależnie od odpowiedzialności wskazanej w ogólnych warunkach najmu i umowie, oraz niezależnie od ubezpieczenia pojazdu z tytułu OC i AC i uzyskanego z tego tytułu odszkodowania odpowiedzialność za przestój samochodu, spowodowany zdarzeniem wynikłym w trakcie trwania najmu, w wysokości według dobowej stawki wypożyczenia pojazdu za każdy dzień przestoju pojazdu. Okres przestoju to okres naprawy pojazdu koniecznej z uwagi na uszkodzenia/usterki wynikłe w okresie najmu przywrócenia stanu poprzedniego lub okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytułu szkody całkowitej – do dnia wypłaty odszkodowania.
7. W wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, z zastrzeżeniem punktu 6, o ile będzie dysponował pojazdem który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń następuje później). Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
8. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w przypadku unieruchomienia pojazdu poza granicami RP oraz w razie wystąpienia choćby jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu lub tablicy rejestracyjnej.
9. Wynajmujący może również odmówić udostępnienia pojazdu zastępczego, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że dojdzie również do jego uszkodzenia lub utraty.

VIII. Ubezpieczenie pojazdów
1. Przedmiot najmu posiada ważne ubezpieczenie OC ,AC,NNW oraz Assistance
2. W zakresie objętym ubezpieczeniem Najemca może zgłosić chęć skorzystania z ubezpieczenia celem pokrycia szkód, za które Najemca ponosi odpowiedzialność.
3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak w szczególności:
– umyślnego uszkodzenia pojazdu;
– uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w RP prawa jazdy;
– uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę);
– przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
– szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z Umową najmu lub Regulaminem do prowadzenia samochodu;
– kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu;
– kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe;
– kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,
– włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz ze zdejmowanym panelem,
– innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
4. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy oraz ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów – pod rygorem obowiązku naprawienia szkody z tego tytułu.
5. Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem Umowy najmu.
6. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem najmu i uzyskaniu zgody na taki wyjazd.
7. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe. W celach ochrony mienia i zabezpieczenia przed kradzieżą, Wynajmujący montuje w wynajmowanych samochodach urządzenia lokalizacyjne GPS.
8. W przypadku zgłoszenia ubezpieczycielowi przez Najemcę szkody, za którą Najemca ponosi
odpowiedzialność, Najemca zostanie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody rekompensującym Wynajmującemu koszty przeprowadzenia czynności związanych z dokonaniem naprawy pojazdu, utratę wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu oraz zwyżkę składki ubezpieczeniowej ze względu na utratę zniżek.

IX. Reklamacje
1. Wynajmujący ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Umowy najmu, w tym za wady pojazdu, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami Umowy najmu i Regulaminu.
2. Wszelkie reklamacje Najemca obowiązany jest składać pisemnie lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego wskazany w Umowie najmu.
3. Wynajmujący rozpoznaje reklamacje z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od ich złożenia, a w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji od Najemcy, w terminie 14 dni od przekazania wnioskowanych informacji przez Najemcę.

X. Wypowiedzenie
1. Czas trwania Umowy najmu oraz okres wypowiedzenia każdorazowo wskazane są w Umowie najmu.
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy najmu bez zachowania okresów wypowiedzenia, w sytuacji naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z obowiązków nałożonych przez niego niniejszym Regulaminem oraz Umową najmu.
3. Najemca ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem w przypadku rażącego naruszania obowiązków przez Wynajmującego.
3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju samochodu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego, niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 12 godzin.
4. W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu po wypowiedzeniu Umowy najmu, Wynajmujący ma prawo naliczyć Najemcy karę umowną zgodnie z cennikiem za każdy dzień zwłoki.

XI. Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich roszczeń wynikłych na tle stosowania Umowy najmu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.05.2017r. i ma zastosowanie do Umów najmu zawartych po tej dacie.

Lp. Rodzaj naruszenia/konsekwencje nienależytego wykonania
umowy
Wysokość kary (brutto)
1 Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka 1000 zł
2 Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie, polisy ubezpieczeniowej (za każdy z wymienionych braków), instrukcji obsługi 300 zł
3 Brak 1 szt. kołpaka 100 zł
4 Brak części wyposażenia samochodu, nie wymienionych w cenniku – opłata wg cennika ASO: + 40% + 40 %
5 Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 3000 zł
6 Uzupełnienie brakującego paliwa- opłata według cennika Orlen w Kołobrzegu
7 Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem 10000 zł
8 Palenie tytoniu w samochodzie: za każdy stwierdzony przypadek 500 zł
9 Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu bez zgody Wynajmującego 500 zł
10 Uczestniczenie w wyścigach i rajdach samochodowych bez zgody Wynajmującego 4000 zł
11 Wymiana uszkodzonego w okresie korzystania z pojazdu przez Najemcę ogumienia (wymienia się dwie opony na jedną oś), koszt nowych opon +25% 125% kosztu naprawy
12 Uszkodzenie felgi aluminiowej – koszt nowej oryginalnej + 25% 125% kosztu naprawy
13 Uszkodzenie felgi stalowej – koszt nowej oryginalnej + 25% 125% kosztu naprawy
14 Holowanie, uruchamianie, popychanie innych pojazdów wynajętym samochodem. 500 zł
15 Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem 2000 zł
16 Zwłoka w zwrocie samochodu powyżej 2 godzin od zakończenia umowy – czterokrotność dobowej stawki czynszu najmu samochodu liczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Za zwłokę w godinach – za każdą godzinę 20 zł. 4 x stawka dob.
17 Koszt wszelkich napraw oraz części zamiennych wyposażenia wg cennika ASO +25% 125% kosztu naprawy
18 Brak natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu z udziałem wynajętego pojazdu 3000 zł
19 Udzielenie informacji uprawnionemu organowi o Najemcy: cena + zwrot kosztów wysyłki dokumentów 400 zł
20 Przekroczenie dopuszczalnej ładowności określonej w dowodzie rejestracyjnym 500 zł
21 Drobne uszkodzenia elementów karoserii, szyb, lamp, lusterek, wycieraczek, wg cennika ASO + 25% + 25%
22 Sprzątanie auta tj. mycie, odkurzanie 70 zł
23 Pranie tapicerki 600 zł
24 Koszt dostarczenia zapasowych kluczyków 2 zł/km liczone w obie strony 2 zł / km
25 Wydanie (przyjęcie) samochodu po godzinach otwarcia i dni wolne. 100 zł
26 Podstawienie (odbiór) samochodu poza siedzibą wypożyczalni na terenie miasta. 100 zł
27 Opłata dla Leasingu za ustalenie Najemcy w sprawie mandatu za wykroczenie. 100 zł
28 Opłata mandatu za wykroczenie. 125% kosztu opłat

W związku z zawarciem Umowy najmu nr ………………………………… z dnia ………………………… Najemca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi co do niego żadnych zastrzeżeń.
………………………………………………………………………………………………………….